Školení požární ochrany

Provádíme všechny druhy školení.
– školení zaměstnanců
– školení vedoucích pracovníků
– odborná příprava preventivních požárních hlídek
– odborná příprava preventistů v PO  

Školení zaměstnanců

Toto školení se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště (pokud má tato změna vliv na skutečnosti týkající se požární ochrany). Školení se musí opakovat každé 2 roky. V praxi školení nových zaměstnanců provádí zpravidla vedoucí zaměstnanec nebo preventista PO.

Školení zaměstnanců probíhá v rozsahu uvedeném ve vyhlášce o požární prevenci. Jedná se zejména o seznámení zaměstnance:
– se základními předpisy a povinnostmi v oblasti požární ochrany
– s požárním nebezpečím na pracovišti
– s požárním řádem
– s poplachovými směrnicemi
– s použitím hasicích přístrojů a s požárně bezpečnostním zařízením   

Školení vedoucích zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci jsou školeni v rozsahu školení zaměstnanců na všech podřízených pozicích. Toto školení se provádí při nástupu do funkce a opakuje se každé 3 roky.

Odborná příprava preventivních požárních hlídek

Odborná příprava hlídek se provádí před zahájením činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. V případě opakování této činnosti se musí provádět znovu každý rok.

Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části se pracovník seznamuje s požárním nebezpečím provozované činnosti, vyhlášením poplachu, přivoláním jednotky požární ochrany a součinnosti při zdolávání požáru.
Praktická část přípravy je zaměřena na seznámení s rozmístěním a použitím hasicích přístrojů, požárně bezpečnostních zařízení, evakuaci osob zvířat a materiálu. 

Odborná příprava preventistů požární ochrany

Odborná příprava preventistů má stejný rozsah jako příprava požárních hlídek. Ale zahrnuje všechna pracoviště s požární hlídkou. Dále je rozšířena o seznámení se způsobem a lhůtami provádění požárních hlídek a vedením požární knihy.